Chudoba

 

 

- hmotně stav nouze, nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb, které jsou minimalizovány nebo nějak omezeny.

 Těžká doba života , v němž tělo a vnější život živoří, je stažen z kulis dění. Se stavem chudoby v materiálním smyslu má takto "postižený"  u mnoha lidí  snížen nebo zcela vůči němu chybí společenský respekt, úcta a osobní autorita, chudý člověk je tak často devalvován na mentálně nebo osobnostně méněcenného,  čímž se u něj snižuje  počet přátel a dosud jinak nakloněných lidí, které projev chudoby odpuzuje . Mají  z ní totiž  podvědomý strach jako z nemoci. V hmotné realitě  chudoba finanční nemocí  skutečně je , protože znemožňuje  volně se hýbat jak existenčně, tak společensky a seberealizačně.

 

- duševně stav nouze, nedostatek citu, morálních a duchovních vlastností umožňujících prožívání lásky a vzájemnosti v osobních vztazích. Její  míra a projevy jsou spojeny s nižším stupněm duchovní zralosti - egoismus ( "sedm smrtelných hříchů" , tj. infernálních  vlastností : pýcha, závist, lačnost, lakota, nenávist, hněv, smilstvo).

 

Sémant (duše slova)  odkrývá  v chudobě  "stav reformy"  individuálního  Já.   Chudoba je stav  zablokování  části energetického pole  z důvodu karmického či  duchovního,  je  pro duši  studijním materiálem  a " nástrojem "  podporujícím proces  osobnostního a duchovního vývoje.

 

Povaha chudoby je spojena s Řádem a Spravedlností za účelem nastolení či posílení vlivu duše, jež pod  "tlakem chudoby" zvyšuje své záření a vliv.

Posláním stavu chudoby je expanze osobního a zprostředkovaně společenského vědomí, jež má působit na proměnu a urychlit vývoj dotyčného nebo naopak podpořit vývoj kolem sebe a ve společnosti (archetyp Poustevník).

Chudoba je stavem podněcujícím  proces individuálního nebo skupinového  "probouzení"  k hlubšímu duchovnímu uvědomění (osvícení).