Astrologický týden 14.3. - 20.3. 2011

13.03.2011 21:38

 Duchovní význam týdne:

 Tento týden tématicky bezprostředně navazuje na téma předchozího týdne: budování vlastní autenticity, hledání, nalézání a posilování kořenů své  bytosti a především zbavování se rysů, které nejsou našim identitám vlastní a přirozené, protože jsme je získali buď výchovou, vlivem svého prostředí, nebo osobními ambicemi, kterými jsme utlačili svou vlastní přirozenost a svébytnost ve prospěch přizpůsobení se a touhy po vnějším příjetí.

 ASC (Bod osobního Já) tento týden opět přebývá ve vodním a do hloubky očišťujícím znamení Štíra, které vynáší na povrch všechny zasunuté stinné stránky a falešné hodnoty, jichž je potřebné se vzdát a vyměnit je za čistotu pravdy a ryzího bytí.

Učitelem nám je v tomto období dění v Japonsku, které nám všem přináší volání  přírody celosvětově se sjednotit za její záchranu, za záchranu přírodních zdrojů, za zastavení neustálého jejího znečišťování ve prospěch civilizačního komfortu a "pokroku". Nebezpečné na tom je, že tato slova nejsou pouze omšelou frází, ale faktickou realitou, kterou lidé mají sklon přehlížet a podceňovat, přestože je palčivá a aktuálnější než cokoliv jiného.  Je potřebné vyjít sám ze sebe a otevřít své srdce, mysl i dlaň ve prospěch těch, kteří to potřebují. Každý si myslíme, že vše děláme, jak to umíme nejlépe, ale víme, že máme pravdu a co je to pravda? Dle moudrosti toltéků ( "vidoucích" obyvatel Země, kteří jsou s přírodou vnitřně vědomě spojeni, komunikují s ní a žijí svou duší , jsou "duchovně probuzení") "Pravda" není názor na sebe, na jiné nebo na něco, je to snaha žít ryzí život s vědomím,že jednáme v souladu s esenciální podstatou svého bytí, tj. ve jménu lásky a míru.

Cokoliv se odchyluje od této motivace, se odchyluje od pravdy. Je zde nabídnuto téma k zamyšlení a k meditaci..

    Lidstvo tak vstupuje do  etapy, kdy bez ohledu na náboženské nebo filosofické pojetí, je ponoukáno samotnými  "živly" a  "biomechanismem" Země k zastavení se a ke změně směru. Tato změna směru se týká potřeby posunout se či přešlápnout ze svého práhu domova směrem k práhu domova a pocitů  jiných i  fyzicky  vzdálenějších lidí na planetě Zemi. Média bychom proto měli pojímat ne jako prostředek ke sledování cizích neštěstí a tím k vlastnímu uklidnění,  ke sledování ať již filmem smyšlených nebo reálných tragédií, ale především jako prostředek spojení mezi lidmi, mezi národy, jako prostředníka oznamujícího nám dění v jiné části města či Země, abychom my všichni ostatní mohli s nimi sdílet a inspirovat se jiným životním stylem, vynalézavostí, důvtipem a sami tak mohli do sebe vstřebávat a rozvíjet v sobě pozitivní vlastnosti načrtnuté druhými k prospěchu nás všech. Stejným dílem bychom měli média pojímat jako přenašeče aktuálního utrpení a pohrom na jiných místech, které představují pouze jinou část , jsou jejím jiným údem nebo místem živého systému - ,Matky Gayi,  a my ostatním svou materiální pomocí nebo "pouhou" podporující myšlenkou a láskyplným srdcem spolu s modlitbou  můžeme obrovskou měrou pomoci. Neboť jak víme, energie nemizí, ale je generována a tvarována naší myslí a srdcem.     

 V tomto týdnu pokračuje přehodnocování a konfrontace mezi naší podstatou a tím, co ve vnějším světě prezentujeme. Čím více je  v nesouladu naše vnější role od role či poslání vnitřního, tím více budou mnozí z nás narážet na vnější překážky, jež nejsou ničím jiným, než rukou našeho "Anděla strážného", který nás má v životě vést k určitému cíli a snaží se nás tak svým osudovým prstem přesměrovat či nasměrovat do jiné oblasti, než na jakou jsme byli možná zvyklí. Z psychologického hlediska se tomuto procesu potřebné proměny říká  "krize", z lidského úhlu vnímání tak můžeme prožívat obtížnější období, nicméně z duchovního hlediska procházíme paradoxem  "duchovního porodu", údobím, kdy kořínek naší podstaty klíčí a z prostředí pod zemí chce prorazit do oblasti, kde je jiné složení vzduchu, jiné prostředí, větší svoboda i jiní, možná dosud nám neznámí tvorové...

O tomto procesu duchovního růstu výborně hovoří paní Kristína Grofová ve své knížce " Krize duchovního vývoje" (pro osoby v duchovní krizi), rovněž je  mnoho podnětných témat s kazuistikami  je řešeno v knížce "Karma, život bez konfliktů" od Alexandra Svijaše.

 

 Nyní se již vraťme zpět k praktickým návrhům vhodných časových období  k realizaci našich plánů a činů.

Kolem 6.45 hod je výborný čas pro milostná vyznání, pro milostné plány, záležitosti a projevení citů.  Tento čas okamžiku vstanutí nebo počátku činnosti dne nám může po celý den přinášet události a rozhovory, ve kterých budou přirozeně otupovány případné hroty.

Kolem 9.hodiny dopolední je příznivá doba pro schůzky zejména s kreativní a uměleckou náplní, rovněž mohou být uzavřeny výhodné a příjemné projekty nebo se můžeme setkat s přitažlivými a sympatickými lidmi opačného pohlaví, se kterými je pravděpodobnost na dlouhodobější perspektivní spolupráci či vztah.

Kolem 10.30 je výborný čas pro meditaci a duchovní aktivity, což není možné u pracujících lidí, nicméně i ti mají  v tomto časovém termínu možnost

dostat vyšší inspiraci, nápad nebo podnět, který může podnítit rozvoj k lepšímu, může zjemnit dosavadní potíže nebo průtahy a pomoci k uskutečnění idejí a plánů. Je to čas duchovní podpory v povolání, velmi vhodný čas pro uměleckou práci, zejména pro hudebníky a tvorbu, pro lidi duševně pracující v oblasti hudebního a filmového umění. Možné objevy a pokroky ve farmaceutickém výzkumu a v oblasti genetiky. 

Mezi 12.30 - 13.30 je silný vliv na sebeprosazení, schůzky vykazují větší soulad a prosazení cílů, snadné vytváření konsensů a spolupráce, uzavření smluv a partnerství.

Kolem 14.30 je dobrý čas pro zamilované a pro partnerské záležitosti, vztahy v tuto dobu navazované ukazují na větší citovou stabilitu a odpovědnost.

V tomto čase však není dobré pouštět se do spekulací, sázek a hazardních her všeho druhu, protože jsou zde negativní energetické vlivy, které by mohly způsobit ztráty a prohry.

Okolo 19.30 na nás může padnout únava a u oslabených jedinců se může ozvat  skrytý nebo neléčený zdravotní problém, který upozorní na potřebu jej řešit.

Ve večerních hodinách bude  domácí pohodu podporovat tranzitní Venuše (Večernice), která vnese do domácností teplo rodinné sounáležitosti , vzájemnost a vstřícnost. Mnohá nedorozumění se mohou vyjasnit, urovnat a smírně vysvětlit a může být znovunastolen mír a navozena láskyplnost. Proto otevřeme dveře svých srdcí.